Declaración institucional del Parlamento Balear contra la violencia de Género

El Parlament ha aprobado el martes 29 de septiembre una declaración pactada por todos los grupos que insta al Govern balear a impulsar «un pacto político, social e institucional contra la violencia de género, coordinado por el Instituto Balear de la Mujer».

El acuerdo reclama también al ejecutivo autonómico que revise y evalúe las herramientas, protocolos, programas, métodos de actuación y formación con la participación de todos los organismos y profesionales implicados en la prevención y atención a las víctimas, y Se solicita al Govern que dote «de forma suficiente» las partidas presupuestarias que se dedican a combatir la violencia de género, en particular en lo que atañe a la prevención y a la asistencia social a las víctimas y sus hijos.

El texto original de la Declaración es el siguiente:

 

La violència de gènere és una de les manifestacions més clares de la desigualtat. És una violació dels drets humans i una forma de discriminació contra les dones, designant tots els actes de violència basats en el gènere que impliquen o poden implicar danys o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de dits actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada.

A Espanya han mort des de l’any 2005, 800 dones víctimes de violència masclista. Es calcula que uns 900.000 nins i nines viuen en un ambient de maltract sistemàtic a les seves mares. En aquest mateix període, a Balears han estat assassinades per les seves parelles o ex-parelles 21 dones. Essent una de les Comunitats on es registra una de les taxes de denúncies per violència de gènere més altes de l’Estat.

L’any 2004 el Parlament espanyol va aprovar per unanimitat la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. El 15 d’octubre de 2014, Espanya rebé a Ginebra un dels esments d’honor del Premi de Polítiques de Futur (Future Policy Award 2014) que les institucions ONU Dones, World Future Council i la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes. Les tres institucions varen considerar que la legislació espanyola, en concret la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, és una de les més importants i eficaces normes per combatre i eradicar la violència sexista a tot el món.

El Govern d’Espanya va signar en març del 2014 el Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica -El Conveni d’Istanbul-, ratificant la seva voluntat en l’aplicació de mesures transversals per tal d’acabar amb la xacra de la violència de gènere.

A nivell autonòmic, l‘Institut Balear de la Dona, com a organisme d‘igualtat de la nostra comunitat autònoma, ve desenvolupant des dels seus inicis mesures i programes d‘atenció a les dones víctimes de violència, a través dels Plans d‘igualtat i del document d‘Estratègies de prevenció contra la violència domèstica i l‘aprovació de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona. L’any 2009 es va aprovar un Protocol Inter-institucional de detecció, prevenció i atenció de la violència masclista i en casos d’atacs sexuals de les Illes Balears.

L’any 2015 s’impulsa el projecte Ariadna, amb l’objectiu general de dissenyar una estratègia innovadora basada en un sistema d’informació que unifiqui el coneixement de tots els agents que puguin intervenir als processos de prevenció, detecció i tractament de la violència de gènere a les Illes Balears. En el marc d’aquest projecte, va tenir lloc, en maig de 2015, el Primer Congrés de Violència de Gènere: Reptes de Futur. Un espai multidisciplinar per establir millores en la coordinació interinstitucional que garanteixi la millor resposta a les dones víctimes de violència de gènere i els seus infants.

Entre les principals conclusions d’aquest Congrés destaquen: 1) el baix nivell de denúncies que es produeixen, principalment en aquells casos on s’ha exercit violència extrema., es a dir, que han acabat en assassinats. 2) La baixa percepció que tenen les dones sobre la violència que s’exerceix contra elles. Una baixa percepció que s’estén a la societat i ciutadania en general. 3) Una manca de coordinació entre els diferents cossos i agents que intervenen en els processos d’atenció a les dones. 4) La necessitat de formar i especialitzar els diferents cossos i agents que intervenen en els processos d’atenció a les dones. 5) La necessitat de desenvolupar plans d’actuació i prevenció a la joventut, la infància i dones amb discapacitat, com col·lectius especialment vulnerables.

Si atenem a les dades publicades a la darrera “Macroenquesta de Violència contra les Dones 2015” elaborada pel Govern d’Espanya en col·laboració amb el CIS assenyala que el 12,5% de les dones espanyoles majors de 16 anys han sofert violència física o sexual per part de les seves parelles o ex-parelles al llarg de la seva vida. Parlem de 2,5 milions de dones.

Com podem veure, la realitat ens està demostrant que tenir una bona legislació no és suficient. El que duim d’any, han estat assassinades 43 dones. Aquesta situació fa necessària unes actuacions que vagin més enllà, tal com ho estan demanant els diferents agents socials , grups feministes i organitzacions pro-drets humans. És necessària una reconsideració de la Llei Orgànica 1 /2004 per tal de recollir totes les manifestacions de violència de gènere i no només les que es produeixen dins l’àmbit de la parella. Cal reconèixer a les mares de menors assassinats per violència de gènere com a víctimes, donat el caràcter extensiu d’aquestes agressions així com també les dones víctimes de l’ablació i de matrimonis forçats .

Els grups parlamentaris d’aquesta comunitat hem de posar mesures per fer front a la violència de gènere present en els diferents àmbits de la nostra societat.

Per totes aquestes raons, i perquè estam commocionats davant la violència masclista que no cessa, amb un assassinat aquest estiu d’una ciutadana de Balears, els grups parlamentaris al Parlament de les Illes Balears acordam:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar un Gran Pacte Polític, Social i Institucional contra la Violència de Gènere, coordinat per l’Institut Balear de la Dona i que impliqui a totes les institucions de la CCAA, entitats socials, feministes, pro-drets humans, empresarials i mitjans de comunicació.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar i avaluar les eines, protocols, programes, mètodes quantitatius i qualitatius, legislació i plans existents, formació dels professionals que intervenen des dels diversos àmbits (policia, jutjats, professionals de la salut, treballadors i educadors socials), per tant d’involucrar tot el Govern en la lluita contra el sexisme, la violència de gènere i la doble victimització, articulant mesures de prevenció, educatives, de sensibilització i actuació amb la societat, especialment entre el jovent, per acabar amb la violència de gènere en qualsevol de les seves expressions.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar de manera suficient les partides pressupostàries en matèria de violència de gènere, especialment les referides a prevenció i assistència social de les víctimes de violència de gènere i dels seus infants.

 

Para ver la declaración en la Fuente original puedes consultar la WEB de El Parlament de les Illes Balears

Referencias a esta noticia en los medios de comunicación:

Si te interesa este contenido, ¡compártelo!